เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

POCKET BOOK

POCKET BOOK

MY POCKET BOOK

บริการพิเศษสำหรับผูที่ตองการพิมพงานเขียนของตัวเอง ผานระบบออนไลนไดในเวลาเพียงไมกี่นาที ใชงานงาย สามารถพิมพไดแมเพียงเลมเดียว โดยมีจำนวนหนาไมเกิน 300 หนา


CREATE POCKET BOOK

สรางสรรคหนังสือที่เปนผลงานของคุณเองในแบบที่ ไมซ้ำใครไดงายๆ

YOUR MEMORIES ON PAPER

มี 2 ขนาดใหเลือก คือ 5 x 7.8 นิ้ว และ 5.7 x 8.27 นิ้ว จับถนัดมือและพกพาสะดวก เนื้อในพิมพขาวดำบนกระดาษ คุณภาพดี อานงาย สบายตา